تایید دامنه

این متن جهت تایید دامنه arzanghaem.ir جهت انتشار اپلیکیشن در کافه بازار نوشته شده است.


نام بسته برنامه : com.kianpardaz.arzanghaem


ایمیل حساب کاربری بازار : s.mazloumi@kianpardaz.com